Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemeen voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Lotta Eigenraam, handelt onder de naam Lotta Eigenraam Photography, By Lotta Eigenraam en www.lottaeigenraam.com

  1. Foto’s en video’s gemaakt door Lotta Eigenraam kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden voor eigen portfolio en overige marketing doeleinden op de website en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
  2. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt de datum verplaatst of vervalt de afspraak binnen 24 uur.
  3. Bij annulatie van een fotoshoot, worden er geen kosten in rekening gebracht.
  4. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden word met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

Factuur en betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum

Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de het termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuur bedrag.

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

Betaling van een opdracht voor een bruidsreportage geschied in 2 termijnen:

Termijn 1: $350 aanbetaling 3 weken voor de bruiloft

Termijn 2: Restant, binnen 3 weken na de bruiloft

Eten

Bij fotografie opdrachten langer dan 4 uur welke tijdens het diner vallen, dient voor fotograaf een goede maaltijd te worden gezorgd. Dit mag dezelfde maaltijd zijn als klant of een gezonde maaltijdsalade.

Exclusiviteit

Klant zal geen andere professionele fotografen inhuren voor dezelfde opdracht

Indien klant een videograaf inhuurt is fotograaf niet verantwoordelijk voor het missen van momenten indien de videograaf niet goed samenwerkt. Fotograaf raad ten alle tijden bruidspaar aan eerst met de fotograaf te overleggen over de keuze van de videograaf. Fotograaf zal er alles aan doen om samen met de videograaf tot het beste eindresultaat te komen.

Overige personen in de hoedanigheid van gasten is het toegestaan te filmen en te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of door foto’s van de fotograaf na te maken.

Fotograaf raad sterk aan om gasten te vragen geen foto’s te maken, zodat zij kunnen genieten van de bruiloft en niet fotograferend op de foto van de fotograaf zullen staan.

Inzet van derde

Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistant of  second shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien fotograaf een derde persoon op eigen verzoek meeneemt zijn hier geen kosten aan verbonden voor het bruidspaar. Bruidspaar wordt wel verzorgd een extra diner te verzorgen.

Gebruik foto’s door fotograaf

Het plaatsen van de opdracht betekend dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s. Foto’s mogen gebruikt worden voor alle marketingdoeleinde zoals, website, portfolio, social media.

Indien bruidspaar hier geen toestemming voor geeft dient klant dit aan te geven voor ondertekening van overeenkomst.

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werkt te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Opdracht

De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de volgende overeengekomen vergoeding, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst

Voorwaarden en tarieven annulering van een fotoshoot:

Kosten bij annuleren opdracht:

Minimaal 3 weken voor de overeengekomen datum = 0% van het totaalbedrag van de opdracht

Korter dan 3 weken voor de overeengekomen datum = aanbetaling van de opdracht

Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf

Het si niet toegestaan foto’s van de fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

Bij aanschaf van digitale bestanden heeft particulieren klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.

Klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen.

Aansprakelijkheid en rechten van derden

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan de fotograaf voldane bedragen. Deze terugbetaling zal binnen 10 werkdagen na de bruiloft geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door de klant proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de opdracht echter kunnen hier geen rechten aan worden voldaan. Alle verdere afhandelingen, zoals o.a. maar niet beperkt tot het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera’s, geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.